<bdo id="7koce"><dfn id="7koce"><thead id="7koce"></thead></dfn></bdo><menuitem id="7koce"><strong id="7koce"><menu id="7koce"></menu></strong></menuitem>

    language
    • China
    • English
    • Italian
    • Vietnam

    Trách nhi?m làm nên ph?m ch?t, ph?m ch?t t?o thành th??ng hi?u.

    Máy tuy?n t? ??t h? MQ-N

    Máy tuy?n t? ??t h? MQ-N

    Máy tuy?n t? kh? h? MQ-Y

    Máy tuy?n t? kh? h? MQ-Y

    Máy sàng cao t?n h? MS

    Máy sàng cao t?n h? MS

    Máy sàng l?c ch?t ??t h? MS

    Máy sàng l?c ch?t ??t h? MS

    C?ng ty TNHH c? ?i?n Th?ng V? thành ph? Tan H??ng


    Doanh nghi?p làm vi?c có s?c ?nh h??ng và nh?n ???c kính tr?ng.

    C?ng ty TNHH c? khí Th?ng V? thành ph? Tan H??ng là doanh nghi?p khoa h?c k? thu?t c? gi?i g?m s? ???c thành l?p b?i nhi?u k? s? lành ngh? v? g?m s? và c? gi?i g?m s?, có kinh nghi?m phong phú v? s?n xu?t máy c? gi?i g?m, am hi?u v? các lo?i c?ng ngh? và thi?t b? g?m s?. T? khi thành l?p ??n nay, s?n ph?m lu?n c? g?ng ?i ??u v? thi?t k?, ?a...

    C? ?i?n Th?ng V? – ho?t ??ng m?i nh?t

    C? ?i?n Th?ng V? – d? án tiêu bi?u

    Liên h?

    ?i?n tho?i ph?c v?: 86-373-5900315
    Fax: 86-373-5900399
    E-mail: info@chinasenyouco.com
    ??a ch?: s? 8, ???ng H?ng Nghi?p, c?u s? 20, khu kinh t? Tan H??ng, t?nh Hà Nam, Trung Qu?c

    Theo d?i


    • Sina Weibo

    • Official Account